Archivi tag: requinto guitar

Klassisk Requinto guitar (Alt guitar), scale længde 580 mm.

Klassisk Requinto guitar ~ Rodolfo Cucculelli, guitarbygger

 

Klassisk Requinto guitar, scale længde 580 mm.. Ryg og sider Cypres træ, Dæk Gran. Gribebræt Ibenholt.

Requinto guitar .mp3 : Morgan Astruc “Gangui Sluc”

 

Bygge en Requinto guitar  (alt guitar), som kan stemmes en kvint over en normal guitar.

Making a Requinto Guitar / Morgan Astruc guitar player.

Rodolfo Cucculelli, guitarbygger.

http://chitarre.myblog.it

http://guitarrascustom.blogspot.com

五度吉他 (Requinto Guitar) ~ 8弦吉他 ~ 小號的吉他。

五度吉他 (Guitarra Requinto) ~ 8弦吉他。

 

Juan Molina 吉他手 ~ 五度吉他 (Requinto Guitar) ~ 8弦吉他 ~ .mp3。

http://chitarre.myblog.it/media/00/02/850466729.mp3

 

该款吉他是我亲手制作的,使用的是精心挑选的年久木料,采取的是老派制作大师们的传统吉他制作方法。整个吉他装配过程是在湿度为40 % 的环境中进行的。

全部吉他木料的外部接缝部分都是用动物胶粘合。吉他的内部接缝我只用 维尼里克胶(vinilic)

 

此款吉他经过手工虫胶漆抛光。

 

邀请你一起来为你自己的定制乐器做设计。

 

如果你打算从我这儿得到一把吉他,那么你必须告诉我你对你未来的这件乐器是怎么打算的。根据你的意见,我会告诉你这把吉他的最后价格(当然这取决于你最后的定制选择)。你先把最终价格的40 %打到我的支付宝或银行账户中,然后我就开始工作。我会寄给你一张比例为1:1 的打样图,这样你就明白所有的细节,尺寸以及吉他的最终外观了。在你确定打样图后,你把它寄还给我,我就开始木工工作了。我会用照片告诉你工作进程,在工作完成后你把余款汇给我,我将把你的吉他寄过去。

当然,要是你能来意大利北部的话,非常欢迎你来我家聊聊有关吉他的事情。

 

Rodolfo Cucculelli, 吉他制造大师。

http://chitarre.myblog.it

http://www.decacorde.it

8-string Requinto guitar, Scale length 555 mm. Western Red Cedar & Brazilian Rosewood. Rodolfo Cucculelli, guitar maker

848276118.jpg8-string Requinto guitar, Scale length 555 mm. Western Red Cedar & Brazilian Rosewood. Rodolfo Cucculelli, guitar maker.

This Requinto guitar was made in Buenos Aires, Argentina, several years ago. It was built specially for my friend the Argentine guitar player Mr. Juan Molina.

You can appreciate the Requinto guitar sound in the hands of Juan Molina:

http://chitarre.myblog.it/media/00/01/1999810602.mp3
Any your question about this instrument or another custom option you may imagine, please feel free to ask sending a mail or phone to me.

Rodolfo Cucculelli, custom guitars.

http://www.decacorde.it

http://chitarre.myblog.it

http://www.flamencoguitar.it

http://guitarrascustom.blogspot.com

 

Custom Requinto guitar. Back of Brazilian Rosewood (Dalbergia nigra), neck of Cedrela balansae. Shellac finishing.

Custom Requinto guitar. Back of Brazilian Rosewood (Dalbergia nigra), neck of Cedrela balansae. Shellac finishing.

 

1902151176.jpg

Requinto, mp3

 

Rodolfo Cucculelli, custom guitars.

http://chitarre.myblog.it

http://guitarrascustom.blogspot.com