Archivi tag: flamenco art

手工制作的吉他, 弗拉门戈艺术。

“Gardens of Babylon” – Miguel Fernández 弗拉门戈吉他。

http://youtu.be/0I1XmRnKs3w

“La Payana” (Bulerías) –  Miguel Fernández  弗拉门戈吉他。

http://youtu.be/EAB2stmkNP4 


Rodolfo Cucculelli 在意大利亲手制作的定制弗拉门戈吉他;吉他制作者。